انسان چیزهایی که ذهنش از قبل آمادگی و پیش فرض های آن را دارد می تواند بپذیرد. برای او قرار گرفتن در برابر تغییرهای گسترده و شدید، دچار شدن به نوعی ناتوانی است. اما اگر از قبل مطالعه، سنجش و ارزیابی آینده را داشته و برای پیش آمدهای مختلف، برنامه و سناریو خود را داشته باشد در برخورد با تغییرات، حداقل زمینه های ذهنی را خواهد داشت و خواهد توانست از تغییرات موجود فرصت ها را شناسایی کرده و همچنین در مقابل بحران ها واکنش مناسبی داشته باشد.

 

https://t.me/alinejad_com/284

منبع : مدیریت استراتژیک |????دورنگری و سناریو سازی
برچسب ها : داشته ,داشته باشد